Projekty budowlane dla firm i inwestorów prywatnych

Projekt  budowlany to nazwa pakietu opracowań, dokumentów i projektów, podlegający zatwierdzeniu prawnemu, bez którego niemożliwa jest realizacja jakiejkolwiek inwestycji. W naszej pracowni przygotowujemy projekty budowlane obiektów dla firm i inwestorów prywatnych. W pracy nad nimi postępujemy zgodnie z zasadami sztuki projektowej i wymogami prawa budowlanego, które definiują, co taki projekt powinien zawierać. Rozpoczynamy od analizy posiadanej dokumentacji, potrzeb i oczekiwań Inwestora, uwzględniając zawsze ramy budżetowe planowanej inwestycji. Punktem wyjścia do dalszych prac jest przygotowanie projektu koncepcyjnego, w którym muszą znaleźć się rozwiązania przestrzenne wnętrz i bryły budynku, w tym rzuty wraz układem pomieszczeń oraz sumą ich powierzchni.

Ostateczny projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny,
  • oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą – w przypadku nieruchomości, które tego wymagają,
  • niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia.

Jako projektanci, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, odpowiadamy za sporządzenie projektu respektującego normy prawa budowlanego, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Musi być przygotowywany i wykonywany zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również innymi przepisami, na przykład dotyczącymi środowiska. Jesteśmy też gotowi do uczestnictwa w realizacji naszych projektów, poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego podczas prac budowlanych.

 

Szkic projektu